Ép Kiểu Trong Android

  -  

Ép kiểu dáng trong java là việc gán cực hiếm của một biến gồm kiểu tài liệu này tới biến khác bao gồm kiểu tài liệu khác.

Ví dụ:
Bạn đang xem: ép kiểu trong android

Trong lấy ví dụ trên, đầu tiên giá trị lốt phảy cồn c được biến thành giá trị nguyên 35. Kế tiếp nó được cộng với cùng 1 và công dụng là cực hiếm 36 được lưu lại vào b.


Phân loại ép thứ hạng trong java

vào Java, gồm hai loại ép kiểu dáng dữ liệu:

Nới rộng lớn (widening): Là quá trình làm tròn số từ kiểu tài liệu có kích thước nhỏ hơn sang mẫu mã có size lớn hơn. Kiểu biến hóa này không làm mất thông tin. Thu thon (narrowwing): Là quy trình làm tròn số từ bỏ kiểu tài liệu có kích thước lớn rộng sang kiểu bao gồm kích thước nhỏ dại hơn. Kiểu biến đổi này có thể làm mất tin tức

1. Nới rộng (widening)

*

Nới rộng lớn (widening): Là quy trình làm tròn số tự kiểu tài liệu có kích thước nhỏ tuổi hơn sang hình trạng có kích cỡ lớn hơn. Kiểu đổi khác này không làm mất thông tin. Ví dụ chuyển từ int sang trọng float. Chuyển kiểu loại này còn có thế được tiến hành ngầm định vị trình biên dịch.

Ví dụ:


public class TestWidening public static void main(String<> args) int i = 100; long l = i; // ko yêu mong chỉ định ép giao diện float f = l; // không yêu mong chỉ định ép dạng hình System.out.println("Giá trị Int: " + i); System.out.println("Giá trị Long: " + l); System.out.println("Giá trị Float: " + f);


Xem thêm: 99+ Ảnh Về Chó Dễ Thương Ideas And Inspiration, Top 10 Chó Dễ Thương Ideas And Inspiration

2.Thu hẹp (narrowwing)

*
Thu khiêm tốn (narrowwing): Là quy trình làm tròn số tự kiểu tài liệu có kích thước lớn hơn sang kiểu bao gồm kích thước nhỏ tuổi hơn. Kiểu thay đổi này có thể làm mất tin tức như ví dụ nghỉ ngơi trên. Gửi kiểu loại này không thể thực hiện ngầm định bởi trình biên dịch, người dùng phải thực hiện chuyển giao diện tường minh.

Ví dụ:


public class TestNarrowwing public static void main(String<> args) double d = 100.04; long l = (long) d; // yêu cầu chỉ định kiểu dữ liệu (long) int i = (int) l; // yêu ước chỉ định kiểu dữ liệu (int) System.out.println("Giá trị Double: " + d); System.out.println("Giá trị Long: " + l); System.out.println("Giá trị Int: " + i);
Recent Updates chuẩn bị Tết 2024 Rồi! - Còn bao nhiêu ngày nữa là mang lại tết 2024?Java Swing - bài xích tập quản lý sinh viên vào javaLinkedList trong javaArrayList trong javaBài tập java tất cả lời giảiSử dụng Javascript trong HTMLToán tử dấu 2 chấm (::) vào Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambda vào java 8Bài tập Java - thu xếp nhanh (Quick Sort) vào JavaBài tập Java - bố trí chèn (Insertion Sort) vào JavaBài tập Java - bố trí nổi bọt (Bubble Sort) vào JavaBài tập thống trị sinh viên vào JavaHashSet vào java


Xem thêm: Review/ Đánh Giá Xiaomi A1 : Rất Đáng Đồng Tiền Bát Gạo, Đánh Giá Xiaomi Mi A1: Rất Đáng Đồng Tiền Bát Gạo

*