KHÔNG SỢ ĐỐI THỦ MẠNH CHỈ SỢ ĐỒNG ĐỘI NGU

  -  
shenlong.777): "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ bọn ngu...#thanghekhoc❤️ #airoicungphaikhoc♥️ #toilaiphaikhoc❤". Nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c