Phim đao kiếm thần vực

  -  
*

Trò nghịch Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role-Playing game (VRMMORPG) Sword Art Online (SAO) hoàn hảo đầu tiên, vào ngày đầu ra mắt, đã phát hiện ra quan trọng đăng xuất được, nó biến chuyển game gần cạnh nhân mà cái chết ở trong những số đó sẽ phá huỷ bộ não hiện thực. Nhân vật chủ yếu Kirito, bạn có tương quan tới sự kiện này vẫn khao khát xoá sổ SAO nhằm trốn thoát.
Trò nghịch Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role-Playing game (VRMMORPG) Sword Art Online (SAO) hoàn chỉnh đầu tiên, vào trong ngày đầu ra mắt, sẽ phát hiện nay ra cần thiết đăng xuất được, nó đổi mới game gần kề nhân mà tử vong ở trong những số ấy sẽ phá huỷ bộ não hiện thực. Nhân vật thiết yếu Kirito, fan có liên quan tới sự khiếu nại này đang khao khát xoá sổ SAO nhằm trốn thoát.