TAG: TÀO MẠNH ĐỨC (@DUCCON24)

  -  

Hồi 14: Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô. Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận.

Bạn đang xem: Tag: tào mạnh Đức (@duccon24)

Lý Nhạc đem quân đuổi theo xa giá, trá xưng là Lý Thôi, Quách Dĩ. Vua giật mình lo sợ, Dương Phụng nói:


- Ðây là Lý Nhạc đấy.

Phụng sai Từ Hoảng ra đánh, Lý Nhạc tự mình ra địch. Hai ngựa giao nhau, mới được một hiệp, Hoảng chém một nhát búa, Nhạc chết ngã dưới chân ngựa. Bọn giặc còn lại chạy chảy tác cả.

Phụng bảo vệ xa giá đi qua Cơ Quan, thái thú là Trương Dương đem thóc lúa ra đón ở cạnh đường, vua phong mang lại Dương làm đại tư mã. Dương từ tạ vua ra đóng đồn ở Giã Vương.

Vua vào Lạc Dương trông thấy cửa nhà bị đốt cháy hết cả; đường sá rậm rạp; cỏ mọc cao lấp mắt; trong cung điện chỉ có tường đổ, vách nát. Vua không đúng Dương Phụng cất tạm một cái cung nhỏ để ở. Trăm quan tiền triều hạ đều phải đứng vào đám tua góc.

Vua hạ chiếu đổi niên hiệu Hưng Bình làm Kiến An năm đầu.

Năm ấy mất mùa khổng lồ. Dân Lạc Dương còn được vài trăm nóc nhà, cũng không có gì ăn, phải ra ngoài thành, bóc vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan thì từ thượng thư trở xuống cũng phải ra thành hái rau xanh. Có nhiều người bị đè chết ở những chỗ tường đổ vách nát. Khí vận đời nhà Hán lúc bấy giờ thực là suy đốn, không khi nào người ta từng thấy những cảnh khổ não nhường ấy.

Ðời sau có thơ than rằng:

Máu loang rắn trắng núi Mang Ðường

Cờ đỏ tung hoành khắp bốn phương.

Ðuổi xộc hươu Tần, gây xã tắc,

Ðạp tảo ngựa Sở, mở phong cương.

Xem thêm: 14 Địa Chỉ Bán Dụng Cụ Pha Chế Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Dụng Cụ Pha Chế Giá Tốt Tháng 7, 2021

Vua hèn nên để gian tà lắm;

Nước loạn ra đời giặc giã hoang.

Trông thấy đôi gớm khi vận nạn,

Dẫu rằng dạ sắt cũng sinh thương.

Thái uý là Dương Bưu tâu với vua rằng:

- Trước bệ hạ đã giáng chiếu, chưa kịp không nên ai với đi. Nay Tào Tháo ở Sơn Ðông, binh hùng tướng giỏi. Nên truyền gọi y vào chầu để giúp nhà vua.

Vua nói:

- Trước ta đã giáng chiếu rồi, ngươi không cần phải tâu nữa. Cứ không đúng người có đi lập tức là chấm dứt.

Bưu lĩnh chỉ, sai ngay người quý phái Sơn Ðông với Tào Tháo.

Tào Tháo ở Sơn Ðông, nghe tin xa giá vua đã về đến Lạc Dương, họp những mưu sĩ để bàn.

Tuân Úc nói:

- Ngày xưa, Tấn Văn Công phụng Tương Vương vào làm vua, chư hầu ai cũng phục. Hán Cao Tổ để tang Nghĩa Ðế, ai cũng theo. Nay thiên tử mắc nạn, tướng quân nhân dịp này, cất nghĩa binc, phụng thiên tử để theo nguyện vọng của dân chúng, sách lược rất hay. Nếu ta không làm tức thì, người khác sẽ làm trước ta.

Tháo mừng rỡ, đang thu xếp để cất quân đi thì có sứ giả nhà vua đem chiếu đến.

Xem thêm: Tải Game Zingspeed Mobile - Zingspeed Mobile For Android

Tháo tiếp được tờ chiếu, cất quân đi liền.